Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Montáž skrutkových spojov tlakových zariadení - overenie spôsobilosti personálu
Ponúkame Vám kvalifikáciu odbornej spôsobilosti pracovníkov na montáž skrutkových spojov tlakových zariadení v kritických aplikáciách:

  • Odborné školenia, semináre a výukové programy v súlade s požiadavkami technických noriem a bezpečnostno-technickej legislatívy SR.
  • Lektori s odbornými znalosťami, vlastnými skúsenosťami, školiacim priestorom, priestorom praktickej výuky a potrebným technickým vybavením.
  • V schválenom pláne kvality IMS je zaradený okrem programov BOZP aj výukový program zodpovedajúci požiadavkám STN EN 1591-4 pre mechanikov skrutkových spojov, zodpovedných technikov a technických vedúcich.
  • Výukový program pre mechanikov skrutkových spojov je koncipovaný pre všetky stupne odbornej spôsobilosti (kvalifikácie) podľa STN EN 1591-4 uvedené v tabuľkách 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  • Interaktívna forma výukových textov umožňuje záujemcom kvalifikovanú prípravu na úspešné zvládnutie overovania ich spôsobilosti posudzovateľom.


Výstupným produktom certifikácie je certifikát vydaný podľa medzinárodnej normy STN EN 1591-4 na požadovaný stupeň kvalifikácie.

Službu zastrešuje partnerská firma IKEMA, spol. s r.o. Pre viac informácií kontaktujte: IKEMA, spol. s r.o.