Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Opakovaná úradná skúška
Opakovaná úradná skúška je overovanie v pravidelných lehotách, či VTZ spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a overenie či je VTZ obsluhované bezpečným spôsobom.

Opakovaná úradná skúška sa vykonáva v zmysle:
 • v lehotách uvedených v prílohách vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • najneskôr po každých 10 rokoch prevádzky vyhradeného technického elektrického zariadenia,
 • v lehote určenej predchádzajúcou úradnou skúškou,
 • pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • na základe rozhodnutia orgánov dozoru.

Opakovanú úradnú skúšku vykonávame na základe písomnej žiadosti alebo objednávky s nasledujúcim obsahom:
 1. Obchodný názov podľa zápisu v Obchodnom, alebo Živnostenskom registri, alebo meno žiadateľa.
 2. Adresu žiadateľa.
 3. IČO, ak je žiadateľ podnikateľský alebo iný obdobný subjekt.
 4. Meno a priezvisko kontaktnej osoby.
 5. Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu.
 6. Názov zariadenia a jeho základné technické parametre.
 7. Miesto konania skúšky – umiestnenie zariadenia.
 8. Navrhovaný termín výkonu skúšky.

Žiadateľ na skúšku predloží:
 1. Správy alebo záznamy o posledných odborných prehliadkach a skúškach, resp. úradných skúškach.
 2. Sprievodnú technickú dokumentáciu.
 3. Ostatné doklady po vzájomnej dohode.
 4. Protokol alebo rozhodnutie orgánu dozoru v prípade, ak používanie zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce.

Výkon úradnej skúšky
 1. Inšpektor vykoná a vyhodnotí úradnú skúšku.
 2. Výsledok skúšky potvrdí v sprievodnej dokumentácii.
 3. Vydá Osvedčenie o úradnej skúške v prípade úspešnej skúšky.
 4. Vyskúšané zariadenie označí.
 5. V prípade neúspešnej skúšky sa dohodne na novom termíne po odstránení prekážok a závad, ktoré bránili vydaniu Osvedčenia.

Právne predpisy vyžadujúce vykonanie prvej úradnej skúšky:
 • § 12 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
 • § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 • § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.Prílohy

93-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


Zoznam kontaktov

Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu, vedúci kancelárie Žilina
Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu