Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Úradná skúška
Úradná skúška je overenie, či VTZ pred uvedením do prevádzky je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

Úradná skúška sa vykonáva:
 • Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky.
 • Po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie, ak ide o VTZ plynové.
 • Po ukončení opravy tlakového celku zváraním pri vyhradených tlakových a plynových zariadeniach.

Úradnú skúšku vykonávame na základe písomnej žiadosti s nasledujúcim obsahom:
 1. Obchodný názov podľa zápisu v Obchodnom alebo Živnostenskom registri, alebo meno žiadateľa.
 2. Adresu prevádzkovateľa/žiadateľa.
 3. IČO, ak je prevádzkovateľ/žiadateľ podnikateľský alebo iný obdobný subjekt.
 4. Meno a priezvisko kontaktnej osoby.
 5. Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu.
 6. Názov zariadenia a jeho základné technické parametre.
 7. Miesto konania skúšky – umiestnenie zariadenia.
 8. Navrhovaný termín výkonu skúšky.

Žiadateľ na skúšku predloží:
 1. Správy o odborných prehliadkach a skúškach.
 2. Konštrukčnú dokumentáciu, ktorá bola predložená na posúdenie, a dokument o jej posúdení.
 3. V prípade určených výrobkov vyhlásenie o zhode, alebo identifikuje označenie zariadenia značkou CE.
 4. Ostatné doklady po vzájomnej dohode.

Výkon úradnej skúšky
 1. Inšpektor vykoná a vyhodnotí úradnú skúšku.
 2. Výsledok skúšky potvrdí v sprievodnej dokumentácii.
 3. Vydá Osvedčenie o úradnej skúške v prípade úspešnej skúšky.
 4. Vyskúšané zariadenie označí.
 5. V prípade neúspešnej skúšky sa dohodne na novom termíne po odstránení prekážok a závad, ktoré bránili vydaniu Osvedčenia.

Právne predpisy vyžadujúce vykonanie prvej úradnej skúšky:
 • § 12 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
 • § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 • § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 odst. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Prílohy

92-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


Zoznam kontaktov

Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu, vedúci kancelárie Žilina
Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu

OPO