Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie
Podľa požiadaviek zákona č. 124/2006 v znení neskorších predpisov § 4 a § 14 ods. 1 písm. d) a vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 5 je možné vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať VTZ iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ktorej bolo vydané odborné stanovisko oprávnenou právnickou osobou.

Posúdenie konštrukčnej projektovej dokumentácie vykonávame na základe žiadosti, alebo objednávky s nasledovným obsahom:
  1. názov, adresu a IČO žiadateľa,
  2. názov zariadenia, prípadne jeho umiestnenie,
  3. či sa jedná o posúdenie typu, jednotlivého zariadenia, dovozu alebo vývozu,
  4. v prílohe konštrukčná dokumentácia
  5. informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj iný subjekt

Za účelom čo najrýchlejšieho posúdenia ( operatívneho odstránenia nedostatkov ) je potrebné žiadosť doplniť o ďalšie údaje :
  1. Meno a priezvisko kontaktnej osoby
  2. Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu
  3. Navrhovaný termín posúdenia
  4. Ak si posúdenú dokumentáciu vyzdvihnete osobne, je potrebné to uviesť v žiadosti

Výstupný doklad
odborné stanovisko k dokumentácii

Čo má obsahovať dokumentácia
Minimálny rozsah konštrukčnej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Prílohy

90-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


Zoznam kontaktov

Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu

OPO