Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Spotrebiče na plynné paliváSpotrebiče na plynné palivá
Skúšané výrobky a zariadenia:
 • kotly na plynné palivá
 • ohrievače vody na plynné palivá
 • tmavé a svetlé infražiariče na plynné palivá
 • ohrievače na plynné palivá
 • ohrievače na skvapalnené uhľovodíkové plyny
 • varné zariadenia na plynné palivá určené pre domácnosť
 • prenosné turistické spotrebiče
 • varné zariadenia na plynné palivá určené pre veľkokuchyne

Prínos skúšky pre zákazníka:

Všetky zariadenia, resp. spotrebiče spaľujúce plynné palivá podliehajú požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá . V praxi to znamená, že každý výrobok, ktorý sa umiestni na trh EÚ, musí spĺňať požiadavky príslušných harmonizovaných noriem. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca musí pripevniť označenie CE na každý spotrebič a musí vydať písomné vyhlásenie o zhode typu. Certifikát o zhode typu musí vydať iba notifikovaný orgán poverený na výkon takýchto skúšok. Na základe u nás vykonaných skúšok si môžete overiť, či Váš výrobok spĺňa všetky náležitosti európskej a národnej legislatívy, a teda môže byť umiestnený na trh EÚ.

Poskytujeme tieto služby a skúšky:
 • funkčnosť spotrebičov
 • parametre spotrebičov - príkony, výkony, účinnosť
 • dokonalosť spaľovania
 • bezpečnosť spotrebičov - zabezpečovacie prvky, riadiace automatiky horákov, havarijné situácie
 • teploty ovládačov, ochranné prvky, povrchové teploty vlastných spotrebičov
 • výstražné nápisy na spotrebičoch
 • výrobné štítky - označenia, technické údaje, krajiny určenia
 • návody na obsluhu, návody na inštaláciu, balenie - značenie na baleniach
 • ak je spotrebič vybavený elektrickým zariadením - elektrická bezpečnosť a EMC

Zoznam noriem a legislatívnych predpisov
 • EN 15502-2-1, EN 15502-2-2, EN 303-3
 • EN 30-1, EN 30-2
 • EN 203-1, EN 203-2
 • EN 613, EN 1020, EN 497, EN 498, EN 521, EN 449, EN 621, EN 89
 • Nariadenie o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá : 2016/426


Výstup:
- Certifikát (vydáva COCV)

Zoznam kontaktov

Ing. Jozef PILLÁR
Skúšobný technik - plynové spotrebiče, úradné skúšky plynových zariadení

Ostatné súbory