Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


Kĺbové hriadele (PTO)Kĺbové hriadele (PTO)Skúšanie kĺbových hriadeľov (PTO) a ich ochranných krytov
Skúšky vykonávané podľa:
 • EN 12965
 • EN ISO 5674

Prínos pre zákazníka:
 • kĺbové hriadele sú špecifikované ako zvlášť nebezpečné strojové zariadenia a sú zaradené do Prílohy IV smernice 2006/42/ES o strojových zariadeniach. TSÚ ako notifikovaná osoba zabezpečuje ES skúšky typu spolu s posúdením zhody na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa Prílohy VIII spomínanej smernice,
 • na základe ES skúšky typu a posúdení zhody sa udelí výrobku označenie CE,
 • skúšobné laboratóriá TSÚ sú vybavené prostriedkami a prípravkami schopnými vykonať kvalitatívne skúšky v plnom rozsahu noriem,
 • schopnosť vykonať skúšky na rôznych typoch (PTO s univerzálnym alebo univerzálnym širokouhlým kĺbom) a veľkostiach kĺbových hriadeľov.

Postup vykonávania skúšok:

a) Dokumentácia a značenie:
 • kontrola súboru technickej dokumentácie, návodu, technických výkresov a pod.
 • posúdenie správnosti značenia výrobku
 • kontrola prítomnosti výstražných značiek a informácií na výrobku

b) Kvalitatívne skúšky:
 • skúška opotrebovania pri stanovených otáčkach (v prvej fáze 48 hod pri teplote 85°C, v ďalšej fáze 24 hod pri teplote 85°C)
 • skúška opotrebovania pri stanovených otáčkach (v prvej fáze 48 hod pri teplote okolia, v ďalšej fáze 24 hod pri teplote okolia)
 • skúška kĺbu dynamickým radiálnym zaťažením pri teplote okolia
 • skúška trubky ochranného krytu dynamickým radiálnym zaťažením pri teplote okolia
 • skúška dynamickým axiálnym zaťažením pri teplote okolia
 • skúška opotrebovania pri stanovených otáčkach (v prvej fáze 96 hod pri teplote okolia, v ďalšej fáze 48 hod pri teplote okolia) s prachom
 • skúška korózie uloženia
 • dynamická skúška vychyľovania
 • skúšky „trachtára“ a trúbky ochranného krytu axiálnym zaťažením pri okolitej teplote
 • rázové skúšky pri teplote -35°C
 • skúšky záchytných členov

Výstup:
 • Protokol o skúške
 • ES certifikát typu (vydáva COCV)


Zoznam kontaktov

Ing. Mário ZEMKO
Vedúci skúšobne strojov a výrobných zariadení
Ing. Stanislav ZÁMEČNÍK
Skúšobný technik

Ostatné súbory