Skúšobníctvo

Výrobky a výrobkové skupiny, pre ktoré vykonávame skúšanie a posudzovanie zhody, špecializované skúšky a služby


ObalyObalySkúšky a kódovanie obalov, nádob IBC, veľkých obalov a kontajnerov na prepravu nebezpečných vecí
Význam skúšky pre zákazníka:
Skúšky obalov prispievajú k minimalizácii rizík hroziacich pri preprave nebezpečných tovarov. Táto oblasť prepravy totiž predstavuje potenciálne vysoké riziko ohrozenia života a zdravia ľudí, ako aj znečistenia životného prostredia pri úniku nebezpečných látok.

Skúšané výrobky:
 • kovové a plastové sudy a kanistre
 • kovové a plastové nádoby IBC
 • obaly z jemného plechu
 • kovové, drevené a plastové debny a debny zo zvlášť pevnej lepenky
 • papierové, plastové a textilné vrecia
 • kombinované obaly a zložené obaly
 • malospotrebiteľské obaly na obmedzené a vyňaté množstvá (LQ a EQ)

Druhy vykonávaných skúšok:
 • životnostné skúšky obalov a špeciálne mechanické skúšky obalov
 • poradenské služby pri balení, označovaní a preprave nebezpečných vecí
 • skúšky prepravných balení
 • povolenie na označovanie obalov un-kódom

Zoznam noriem a legislatíva:
 • Cestná preprava podľa "Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí" (ADR).
 • Železničná preprava podľa "Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí" (RID).
 • Námorná preprava podľa "Medzinárodného kódexu nebezpečných vecí" (IMDG-Code)
 • Letecká preprava podľa "ICAO a IATA DGR predpisov pre prepravu nebezpečných nákladov"
 • STN EN ISO 16495, STN EN ISO 535


Poverenia:
 • MDPaT SR Bratislava, číslo poverenia 1398 - 232/95

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava, číslo poverenia: P O / A D R / 0 3 / 2 0 1 8

Prílohy

12-002_obaly_2019_sk.pdf obaly 2019 sk.pdf [675,22 kB]


Zoznam kontaktov

Ing. Peter ORIHEL
Skúšobný technik

Ostatné súbory