Ostatné služby

Termovízna diagnostika, zavedenie koncepcie ISO, inšpekčný orgán typu A a prenájom priestorov.


Zavedenie koncepcie ISOZavedenie koncepcie ISOTSÚ Piešťany, š.p., zabezpečí svojim zákazníkom v rámci ich budovania systému riadenia kvality:
Analýzu súčasného stavu
Zistíme, do akej miery zodpovedá realita v oblasti zabezpečovania kvality vo Vašom podniku požiadavkám noriem ISO.

Vzdelávanie zamestnancov
Pripravíme vzdelávací program pre Vašich zamestnancov v oblasti zabezpečovania kvality.

podľa noriem:
ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky
ISO 13485:2016 Zdravotnícke pomôcky. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na regulačné účely
ISO 19011:2018 Návod na auditovanie systémov manažérstva
ISO 14971:2019 Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach

podľa legislatívy:
Nariadenie EÚ 2017/745 o zdravotníckych pomôckach

Popis a dokumentovanie systému kvality
Normy ISO nekompromisne vyžadujú, aby všetky činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitu v podniku, boli popísané v sústave dokumentov. Vypracovať dokumenty kvality pod vedením skúseného odborníka je najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť zhodu s požiadavkami ISO.Zoznam kontaktov

Ing. Jaroslav KMENT
Administratívno-technický zamestnanec