Novinky z TSÚ

Seminár „Uplatňovanie technických predpisov a noriem pri obchodovaní s krajinami Colnej únie Rusko – Bielorusko – Kazachstan

Dňa 16.januára 2013 sa v TSÚ Piešťany uskutočnil seminár zameraný na uplatňovanie technických predpisov a noriem v rámci novej Colnej únie, ktorej členmi sú Ruská federácia, Bielorusko a Kazachstan.
Dňa 16. januára 2013 sa v TSÚ Piešťany uskutočnil seminár zameraný na uplatňovanie technických predpisov a noriem v rámci novej Colnej únie, ktorej členmi sú Ruská federácia, Bielorusko a Kazachstan.
Seminár bol spoločnou akciou TSÚ Piešťany a bieloruskej skúšobne BelGISS Minsk pod záštitou Úradu pre normalizáciu , metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).
Po slávnostnom otvorení seminára, ktoré urobil predseda ÚNMS SR, prof. J. Mihok nasledovala prezentácia pani K. Steinlovej, zameraná na spoluprácu SR s členmi novej Colnej únie a prezentácia pána A. Parshakova z Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v SR ohľadne nových colných predpisov.
Program seminára potom pokračoval 3 rozsiahlymi prezentáciami riaditeľa skúšobne BelGISS Minsk pána V. L. Hurevicha.V prvej prezentácii sa venoval všeobecným princípom a pravidlám technickej regulácie uplatňovaných v rámci novej Colnej únie. Zostávajúce dve prezentácie boli zamerané na podrobnú charakteristiku 5 technických reglementov colnej únie, ktoré sa týkajú bezpečnosti strojov, bezpečnosti nízkonapäťových zariadení elektromagnetickej kompatibility, plynových spotrebičov a zariadení pracujúcich v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Seminára sa zúčastnilo celkom 50 odborníkov, ktorí ocenili aktuálnosť a výbornú odbornú úroveň prezentácií a v záverečnej diskusii otvorili celý rad otázok zameraných na praktické uplatňovanie technických predpisov novej Colnej únie.
  • Zasadnutie pracovnej skupiny

    26. septembra 2019 sa v Soči konalo 6. zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody Medzivládnej komisie pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou.
    Viac info >>>

  • TSÚ v TOP 10 firiem regiónu Trnavského kraja

    Rebríček zostavili Hospodárske noviny v spolupráci s partnermi UniCredit Bank, Deloitte a Bisnode.
    Viac info >>>