Novinky z TSÚ

Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
I. Úvod
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. (ďalej iba TSÚ Piešťany, š. p.) vyhlasuje verejnú súťaž na predkladanie návrhov na realizáciu reliéfneho (plastického) umeleckého diela na tému PIEŠŤANY.
Umelecké dielo je v podmienkach tejto súťaže chápané ako svojský umelecký prejav určitých kvalít, ktorý reflektuje súčasnosť a je schopný komunikovať s divákom ako súčasť novozrekonštruovaného priestoru.

II. Názov súťaže
Súťaž návrhov na monumentálne umelecké dielo v priestoroch TSÚ Piešťany, š. p.

III. Vyhlasovateľ súťaže
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany
Kontaktná osoba za vyhlasovateľa k podmienkam súťaže:
Eva MATIOVÁ, vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa, tel: +421 33 79 57 159, mobil: +421 911 634 005, e-mail: eva.matiova@tsu.sk

IV. Účel súťaže
Účelom súťaže je získať najlepší návrh na vytvorenie reliéfneho umeleckého diela, ktoré bude zodpovedať kritériám súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry, pričom svojím adekvátnym umeleckým spôsobom dotvorí interiérový priestor budovy TSÚ Piešťany, š.p.
Umelecké dielo so zámerom trvalého umiestnenia by malo byť nadčasové z dlhodobého hľadiska nielen materiálovo, ale i myšlienkovo. Návrh bude originálnym autorským dielom.

V. Predmet súťaže
Predmetom súťaže je spracovanie súťažného návrhu umeleckého diela. Víťazné dielo bude následne realizované autorom v súlade s jeho víťazným návrhom.

VI. Umiestnenie diela
Dielo bude umiestnené v interiéri administratívnej budovy na 4-5 medziposchodí schodiska kancelárskych priestorov oproti výťahu. Súťažný návrh musí rešpektovať priestorové danosti.
Fotografie a projektová dokumentácia priestorov a vybraného miesta:
VII. Podmienky vzniku diela
Veľkosť diela max. 3x3 metre. Závesné umelecké dielo v celku alebo z častí môže byť osadené
na podložke alebo v ráme. Dielo nie je možné realizovať na mieste. Autor diela si zaistí všetky
technické a materiálne podmienky na realizáciu diela (tvorbu samotného diela, dopravu, zavesenie v priestore). Dielo by malo byť zavesiteľné i demontovateľné a zodpovedať umiestneniu.

VIII. Druh súťaže
Ide o jednokolovú otvorenú súťaž, nie je stanovený počet účastníkov súťaže.
Súťaž je určená iba pre profesionálnych umelcov (Akad.soch., Akad.arch., Mgr.art) etablovaných a aktívne pôsobiacich na profesionálnej scéne v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu, alebo architektúry.
Každý účastník súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh, a to jednotlivo, alebo ako člen skupiny autorov.

IX. Termíny
Lehota na podanie súťažných návrhov začína plynúť odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Lehota na podanie súťažných návrhov sa končí dňa 31.8.2022 o 15.30 hod. Kedykoľvek do tohto termínu je možné posielať vyplnené prihlášky vrátane povinných príloh elektronicky na emailovú adresu: eva.matiova@tsu.sk

X. Finančné limity
Predpokladaná hodnota nákladov spojených s realizáciou diela je 34 890,- € (do tejto sumy sú započítané i všetky vedľajšie náklady).

XI. Vyhlásenie súťaže
Súťaž návrhov bude zverejnená na webovej stránke TSÚ Piešťany, š.p.

XII. Podanie prihlášky a súťažného návrhu
Prihlášku a súťažný návrh je treba podať v stanovenej lehote uvedenej v článku IX. týchto súťažných podmienok. Súťažný návrh a vyplnenú, podpísanú a naskenovanú prihlášku vrátane povinných príloh je možné podať:
▪ v elektronickej forme na e-mailovu adresu: eva.matiova@tsu.sk
Prílohy musia mať celkovo maximálne 10 MB, pričom každý žiadateľ môže priložiť najviac 5 samostatných textových príloh (spolu to môže byť maximálne 5 A4 strán textu) a 5 samostatných obrazových príloh (môžu to byť samostatné obrázky, alebo súbory obrázkov).
Zasielajte formáty textových súborov: PDF, ODT, DOCX a nasledujúce formáty grafických súborov: GIF, PNG, JPG, JPEG, TIF, TIFF. Odporúčame, aby žiadatelia/ žiadateľky prikladali prílohy k žiadostiam vo formáte PDF.
Prijatie prihlášky v elektronickej forme Vám bude spätne potvrdené.

XIII. Požiadavky na spracovanie súťažného návrhu
Súťažný návrh bude mať:
● textovú časť
● obrazovú časť
a) Textová časť musí obsahovať:
● sprievodnú správu, zdôvodnenie ideového zámeru diela, víziu práce s priestorom, prípadne stručný technický a konštrukčný popis
● štruktúrovaný životopis autora, skupiny autorov, prehľad tvorby, návrhy realizácií obdobných diel
b) Obrazová časť musí obsahovať:
● vizualizáciu urbanistického kontextu a umiestnenia diela vo verejnom priestore (skica, náčrt alebo počítačová vizualizácia)
● návrh diela musí byť spracovaný vo formáte A4, A3 alebo A2
Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt a poskytnú porote dostatočnú predstavu o výslednej podobe a realizovateľnosti súťažného návrhu.
Súťažné návrhy budú prezentované anonymne. Textová časť (okrem prílohy č.2), obrazová časť a nepovinné prílohy nesmú obsahovať identifikáciu účastníka.

XIV. Hodnotenie súťažných návrhov
Odborná porota hodnotí súťažné návrhy anonymne bez uvedenia mena účastníka. V rámci posúdenia vyradí z hodnotenia návrhy, ktoré nezodpovedajú súťažným podmienkam, predovšetkým:
▪ návrhy podané po lehote,
▪ chýbajúca povinná textová časť,
▪ chýbajúca obrazová časť,
▪ jeden autor, skupina predloží 2 a viac súťažných návrhov.

XV. Hodnotiace kritériá
Kritériá pre vyhodnotenie súťažných návrhov sú určené s cieľom výberu najvhodnejšieho návrhu účastníka pre realizáciu diela z pohľadu umeleckého, výpovedného a z pohľadu trvácnosti diela a jeho údržby.
Kritériá hodnotenia :
a) Originalita, kreativita, výpovedná hodnota diela.
b) Úroveň riešenia, miestny kontext.
c) Kvalita a jednoduchá údržba diela.
d) Cena diela.
Celkom za jeden súťažný návrh od jedného porotcu môže byť udelených 0 - 100 bodov.
Celkom za jeden súťažný návrh od všetkých porotcov môže byť udelených 0 - 500 bodov.
Každý člen poroty hodnotí návrhy samostatne. Návrhy sa hodnotia anonymne podľa pridelených kódov. Na 1. mieste v poradí sa umiestni účastník, ktorého návrh získal najväčší počet bodov od všetkých porotcov. Ostatní účastníci sa umiestnia v poradí vzostupne podľa získaného počtu bodov.

XVI. Zloženie poroty
Členovia poroty za vyhlasovateľa súťaže:
Ing. Jaroslav Crkoň, PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., Michal Feranec, Andrej Kralovič, Bc. Rastislav Karaba.

XVII. Finančné odmeny
Vyhlasovateľ súťaže bude udeľovať finančnú odmenu pre prvých troch účastníkov podľa poradia určeného porotou, a to vo výške:
1. miesto: navrhovaná cena vo výške 800 €
2. miesto: navrhovaná cena vo výške 500 €
3. miesto: navrhovaná cena vo výške 200 €
Porota si vyhradzuje právo odporučiť vyhlasovateľovi súťaže udeliť alebo neudeliť, prípadne ceny zlúčiť. Porota môže rozhodnúť o inom ako navrhovanom rozdelení cien, najviac však v odchýlke 20% od danej ceny. Toto rozhodnutie porota zdôvodní v protokole o priebehu súťaže.
Účastníci/účastníčky súťaže nemajú právo na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. Finančné odmeny budú vyplatené do 40 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

XVIII. Protokol o priebehu verejnej súťaže
Zo zasadnutia poroty bude vyhotovený písomný protokol s vyhodnotením jednotlivých súťažných návrhov vrátane ich umiestnenia v súťaži. Protokol bude obsahovať zoznam všetkých členov poroty vrátane ich podpisov. Zasadnutie poroty je neverejné.

XIX. Rozhodnutie o výbere najvhodnejšieho návrhu
Konečné rozhodnutie o výbere úspešného návrhu prislúcha vyhlasovateľovi súťaže, ktorý si vyhradzuje právo žiadny súťažný návrh nevyužiť pre realizáciu diela vo verejnom priestore.
Vyhlasovateľ súťaže si nárokuje nevybrať žiaden z návrhov, ak nebudú splnené kritéria navrhnuté vyhlasovateľom.

XX. Využitie súťažných návrhov
Ocenené návrhy, ktorým bola pridelená a vyplatená odmena, sa stávajú vlastníctvom vyhlasovateľa súťaže. Vlastníctvom neprechádza autorské právo na vyhlasovateľa. Ostatným uchádzačom budú návrhy na požiadanie vrátené v plnom rozsahu.

XXI. Záverečné ustanovenia
S víťazným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo na základe výnimky zo zákona podľa §1 ods. 12 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Piešťanoch dňa 5. 8. 2022.
Ing. Jaroslav Crkoň
generálny riaditeľ

Vyhlásenie súťaže v PDF.

Priestor umiestnenia umeleckého diela:


  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

    Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

    Viac info >>>