• Dear business partners,
  from August 26 till August 30, 2019, we have the company holiday.
  We will be here for you again on Monday, September 2, 2019.
  Thank you for your understanding!
 • Dear business partners,
  from August 26 till August 30, 2019, we have the company holiday.
  We will be here for you again on Monday, September 2, 2019.
  Thank you for your understanding!
 • Dear business partners,
  from August 26 till August 30, 2019, we have the company holiday.
  We will be here for you again on Monday, September 2, 2019.
  Thank you for your understanding!
 • Dear business partners,
  from August 26 till August 30, 2019, we have the company holiday.
  We will be here for you again on Monday, September 2, 2019.
  Thank you for your understanding!
 • Dear business partners,
  from August 26 till August 30, 2019, we have the company holiday.
  We will be here for you again on Monday, September 2, 2019.
  Thank you for your understanding!
 • Dear business partners,
  from August 26 till August 30, 2019, we have the company holiday.
  We will be here for you again on Monday, September 2, 2019.
  Thank you for your understanding!
 • Dear business partners,
  from August 26 till August 30, 2019, we have the company holiday.
  We will be here for you again on Monday, September 2, 2019.
  Thank you for your understanding!

Ochranu osobných údajov Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, (ďalej len „TSU“ alebo „prevádzkovateľ“) v súlade s platnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., dodržuje zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov, ktoré si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Pričom informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov platným v SR.

V zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ, to znamená ako osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na adrese sídla spoločnosti Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany alebo na dole uvedenej emailovej adrese.
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov v súlade ustanoveniami Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov platným v SR, právo na :

• prístup k osobným údajom,
• právo na ich opravu,
• vymazanie,
• obmedzenie spracúvania
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných SR

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Technického skúšobného ústav Piešťany, š.p.,:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na dole uvedenú e-mailovú adresu alebo

c) telefonicky na tel. č. +421 33 79 57 155