Novinky z TSÚ

Rádiové zariadenia

Ste výrobca, dovozca alebo distribútor rádiových zariadení a potrebujete pomoc, podporu alebo informácie v tejto oblasti? Neváhajte a obráťte sa na našich odborníkov.

NOVÁ RED SMERNICA 2014/53/EÚ

Viete aká zmena nastala v legislatíve rádiových zariadení?
Zmena v oblasti posudzovania zhody rádiových zariadení nastala v období 2016-2017, kedy vošla do platnosti Smernica 2014/53/EÚ o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trh a zrušenie smernice 1999 / 5 / ES, označovaná tiež ako Smernica RED.
V SR je táto smernica implementovanánariadením vlády č. 193/2016 Z. z.
Nová smernica je platná už od 13. júna 2016. Do 12. júna 2017 platilo ešte prechodné obdobie, kedy bolo možné uvádzať na trh zariadenie podľa doterajšej smernice R & TTE.

Viete prečo bola táto zmena potrebná?
Na základe analýzy Európskej komisie z roku 2012 (dokument SWD(2012)300) bola konštatovaná nízka úroveň dodržiavania požiadaviek starej smernice 1999/5/ES. Od orgánov trhového dohľadu v EÚ bola zistená miera dodržiavania základných požiadaviek vyplývajúcich zo smernice 1999/5/ES v rozmedzí hodnôt 28 a 56 % a u dodržiavania administratívnych požiadaviek boli zistené ešte nižšie hodnoty. Hlavným problém bolo že u výrobkov nebola zaistená sledovateľnosť takýchto výrobkov. Dokonca i podľa názorov dodávateľov rádiových zariadení bola táto smernica nejednoznačná a zložitá.

Ste výrobca, dovozca alebo distribútor rádiových zariadení?
Potom potrebujete vedieť, že dosiahnutie súladu s regulačnými požiadavkami na rádiové zariadenia môže predstavovať významnú výzvu. Všeobecné zásady smernice RED si vyžadujú dodržiavanie základných požiadaviek týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti, elektromagnetickej kompatibility (EMC), efektívneho využívania rádiového frekvenčného spektra a špecifických technických požiadaviek na zariadenia určitých kategórií alebo tried.
Za rádiové zariadenia sa považujú tie výrobky, ktoré sú určené na zámerné vysielanie a/alebo prijímanie rádiových vĺn na účely rádiovej komunikácie a/alebo rádiovej determinácie. Rádiové zariadenia pokrývajú širokú škálu produktov využívajúcich rádiové vlny s frekvenciou nižšou ako 3000 GHz .
V poslednom období aj hlavne s rýchlo rastúcim internetom vecí (IoT) pribúdajú aplikácie rôznych bezdrôtových zariadení krátkeho dosahu pracujúcich v bezlicenčnom pásme ISM (industrial, scientific, medical), príkladom môžu byť technológie WiFi, Bluetooth, Zigbee alebo rôzne diaľkové ovládače.

Dodržiavanie požiadaviek smerníc EÚ týkajúcich sa rádiových zariadení je povinné pre všetky v EÚ vyrábané rádiové zariadenia a zariadenia dovážané, predávané alebo distribuované v EÚ.

Len výrobky označené značkou CE sa považujú za vyhovujúce požiadavkám všetkých platných smerníc aplikovateľných na danú kategóriu výrobkov, čím sa zabezpečuje ich legálny prístup do všetkých členských štátov EÚ.

TSÚ sa na základe pribúdajúcich dopytov od svojich zákazníkov rozhodol rozšíriť ponuku svojich služieb o posudzovanie zhody výrobkov s požiadavkami smernice RED. V súčasnosti sa pripravuje na získanie akreditácie a následne notifikácie pre túto oblasť.

Skúšobňa TSÚ v uplynulom roku výrazne investovala do najmodernejšieho prístrojového vybavenia potrebného pre skúšky podľa smernice RED a školenia technikov.

Ako Vám vieme pomôcť?
Pripravujeme rad služieb, ktoré Vám (výrobcom,zástupcom,distribútorom....) uľahčia umiestniť výrobky na trh EÚ:

• Poradenstvo, aké požiadavky sa vzťahujú vaše rádiové zariadenie
• EÚ skúšky typu rádiových zariadení v súlade s požiadavkami harmonizovaných noriem vzťahujúcich sa k smernici RED
• Posudzovanie zhody notifikovaným orgánom s požiadavkami smernice RED.
• Poradenstvo k vyhláseniu o zhode a uplatňovaniu označenia CE na váš výrobok

Aké sú prínosy pre vás zo spolupráce s akreditovanou a notifikovanou osobou TSU Piešťany, š.p.?
• Ušetrite čas a náklady - identifikáciou požiadaviek na označenie CE a dodržiavaním platných predpisov v najskorších fázach procesu vývoja výrobku, ako aj v jeho ďalšom
životnom cykle.
• Minimalizujete riziká - vyhnutie sa problémom, ktoré môžu mať za následok spätné sťahovanie výrobkov a poškodenie dobrého mena Vašej spoločnosti.
• Získate konkurenčnú výhodu - dodávaním produktov s konzistentnou kvalitou a bezpečnosťou.
• Využijete kompletné riešenia - využitím celej škály poradenských, testovacích a certifikačných služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať našich technických expertov:
Ing. Tomáš Bednárik email:tomas.bednarik@tsu.sk
Ing. Dušan Vernarský email:dusan.vernarsky@tsu.sk


Viac info >>>
  • Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

    Prevádzkujete detské ihrisko? Chcete zabezpečiť, aby bolo pre deti bezpečné? My Vám ponúkame riešenie.
    Viac info >>>

  • Nová klimatická komora pre rozmerné výrobky

    Chcete otestovať Váš produkt pri vysokých teplotných zmenách? Chcete vedieť či nedôjde k jeho znehodnoteniu alebo poškodeniu materiálu respektíve funkčnosti produktu? Obráťte sa na nás.
    Viac info >>>